วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  (หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70  ชั่วโมง )
              
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาชัย
ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ช่างเชื่อม จำนวน 61 ชั่วโมง
ณ กศนใตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
สถานที่จัด กศน.ตำบลมหาชัย อำเภอปลปาก จังหวัดนครพนม
24 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาความรู้สู่ชุมชนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลมหาชัย
การเลี้ยงปลาดุก
จัดที่บ้านนาอุดม หมู่๘ ตำบลมหาชัยอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
6-21 พฤษภาคม 2562

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
หลักสูตรช่างเชื่อม
กศน.ตำบลมหาชัย  หมู่ 7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม